โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศาลาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,004
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 84 91 175 17.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 85 110 195 19.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 110 108 218 21.71
3 รวม ม.ต้น 15 279 309 588 58.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 41 124 165 16.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 38 92 130 12.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 38 83 121 12.05
6 รวม ม.ปลาย 13 117 299 416 41.43
รวมทั้งหมด 28 396 608 1,004 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0