โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลาดยาววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,798
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 189 160 349 19.41
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 158 196 354 19.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 155 183 338 18.80
3 รวม ม.ต้น 27 502 539 1,041 57.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 98 165 263 14.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 100 160 260 14.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 78 156 234 13.01
6 รวม ม.ปลาย 20 276 481 757 42.10
รวมทั้งหมด 47 778 1,020 1,798 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0