โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตาคลีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,727
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 242 288 530 19.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 227 311 538 19.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 231 301 532 19.51
3 รวม ม.ต้น 42 700 900 1,600 58.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 145 248 393 14.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 145 232 377 13.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 118 239 357 13.09
6 รวม ม.ปลาย 30 408 719 1,127 41.33
รวมทั้งหมด 72 1,108 1,619 2,727 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0