โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทหารอากาศอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 50 40 90 17.75
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 42 33 75 14.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 50 40 90 17.75
3 รวม ม.ต้น 6 142 113 255 50.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 55 45 100 19.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 54 92 18.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 24 36 60 11.83
6 รวม ม.ปลาย 8 117 135 252 49.70
รวมทั้งหมด 14 259 248 507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0