โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,786
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 153 171 324 18.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 172 207 379 21.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 187 178 365 20.44
3 รวม ม.ต้น 27 512 556 1,068 59.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 113 164 277 15.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 92 143 235 13.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 81 125 206 11.53
6 รวม ม.ปลาย 21 286 432 718 40.20
รวมทั้งหมด 48 798 988 1,786 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0