โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 843
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 93 102 195 23.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 106 103 209 24.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 72 96 168 19.93
3 รวม ม.ต้น 18 271 301 572 67.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 25 68 93 11.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 57 89 10.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 60 89 10.56
6 รวม ม.ปลาย 12 86 185 271 32.15
รวมทั้งหมด 30 357 486 843 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0