โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 838
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 85 70 155 18.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 107 97 204 24.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 66 74 140 16.71
3 รวม ม.ต้น 14 258 241 499 59.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 86 126 15.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 41 50 91 10.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 41 81 122 14.56
6 รวม ม.ปลาย 9 122 217 339 40.45
รวมทั้งหมด 23 380 458 838 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0