โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วชิรปราการวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,428
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 142 143 285 19.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 142 131 273 19.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 154 127 281 19.68
3 รวม ม.ต้น 18 438 401 839 58.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 85 119 204 14.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 74 100 174 12.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 76 135 211 14.78
6 รวม ม.ปลาย 18 235 354 589 41.25
รวมทั้งหมด 36 673 755 1,428 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0