โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 771
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 99 68 167 21.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 71 84 155 20.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 79 78 157 20.36
3 รวม ม.ต้น 12 249 230 479 62.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 60 106 13.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 42 57 99 12.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 51 87 11.28
6 รวม ม.ปลาย 9 124 168 292 37.87
รวมทั้งหมด 21 373 398 771 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0