โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 552
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 48 38 86 15.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 59 62 121 21.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 43 98 17.75
3 รวม ม.ต้น 10 162 143 305 55.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 52 85 15.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 59 81 14.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 44 81 14.67
6 รวม ม.ปลาย 9 92 155 247 44.75
รวมทั้งหมด 19 254 298 552 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0