โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 592
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 47 61 108 18.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 52 67 119 20.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 56 112 18.92
3 รวม ม.ต้น 12 155 184 339 57.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 31 38 69 11.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 23 59 82 13.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 59 102 17.23
6 รวม ม.ปลาย 10 97 156 253 42.74
รวมทั้งหมด 22 252 340 592 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0