โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 664
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 71 123 18.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 42 84 126 18.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 61 120 18.07
3 รวม ม.ต้น 12 153 216 369 55.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 52 70 122 18.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 63 107 16.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 37 66 9.94
6 รวม ม.ปลาย 9 125 170 295 44.43
รวมทั้งหมด 21 278 386 664 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0