โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โค้งไผ่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 608
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 50 110 18.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 41 90 14.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 73 136 22.37
3 รวม ม.ต้น 10 172 164 336 55.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 62 101 16.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 38 46 84 13.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 46 41 87 14.31
6 รวม ม.ปลาย 8 123 149 272 44.74
รวมทั้งหมด 18 295 313 608 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0