โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังแขมวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 502
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 42 57 99 19.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 40 56 96 19.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 38 44 82 16.33
3 รวม ม.ต้น 9 120 157 277 55.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 35 46 81 16.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 43 49 92 18.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 11 41 52 10.36
6 รวม ม.ปลาย 9 89 136 225 44.82
รวมทั้งหมด 18 209 293 502 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0