โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,176
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 87 97 184 15.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 89 100 189 16.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 79 96 175 14.88
3 รวม ม.ต้น 15 255 293 548 46.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 74 136 210 17.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 97 120 217 18.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 87 114 201 17.09
6 รวม ม.ปลาย 15 258 370 628 53.40
รวมทั้งหมด 30 513 663 1,176 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0