โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปางศิลาทองศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 957
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 95 92 187 19.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 52 79 131 13.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 75 88 163 17.03
3 รวม ม.ต้น 15 222 259 481 50.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 54 113 167 17.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 52 94 146 15.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 43 120 163 17.03
6 รวม ม.ปลาย 15 149 327 476 49.74
รวมทั้งหมด 30 371 586 957 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0