โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,645
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 191 272 463 17.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 218 242 460 17.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 185 240 425 16.07
3 รวม ม.ต้น 34 594 754 1,348 50.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 163 283 446 16.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 169 258 427 16.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 146 278 424 16.03
6 รวม ม.ปลาย 33 478 819 1,297 49.04
รวมทั้งหมด 67 1,072 1,573 2,645 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0