โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ผดุงปัญญา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,646
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 127 154 281 17.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 100 142 242 14.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 112 114 226 13.73
3 รวม ม.ต้น 20 339 410 749 45.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 121 179 300 18.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 123 238 361 21.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 80 156 236 14.34
6 รวม ม.ปลาย 26 324 573 897 54.50
รวมทั้งหมด 46 663 983 1,646 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0