โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 733
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 81 74 155 21.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 87 166 22.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 79 73 152 20.74
3 รวม ม.ต้น 15 239 234 473 64.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 37 71 9.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 68 95 12.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 57 94 12.82
6 รวม ม.ปลาย 10 98 162 260 35.47
รวมทั้งหมด 25 337 396 733 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0