โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 716
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 63 123 17.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 36 53 89 12.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 52 56 108 15.08
3 รวม ม.ต้น 9 148 172 320 44.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 104 153 21.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 78 127 17.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 73 116 16.20
6 รวม ม.ปลาย 12 141 255 396 55.31
รวมทั้งหมด 21 289 427 716 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0