โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,802
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 209 267 476 16.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 208 291 499 17.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 218 221 439 15.67
3 รวม ม.ต้น 39 635 779 1,414 50.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 171 302 473 16.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 156 316 472 16.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 153 290 443 15.81
6 รวม ม.ปลาย 39 480 908 1,388 49.54
รวมทั้งหมด 78 1,115 1,687 2,802 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0