โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่กุวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 653
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 65 66 131 20.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 37 62 99 15.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 49 65 114 17.46
3 รวม ม.ต้น 9 151 193 344 52.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 77 121 18.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 50 64 114 17.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 49 74 11.33
6 รวม ม.ปลาย 9 119 190 309 47.32
รวมทั้งหมด 18 270 383 653 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0