โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 970
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 78 87 165 17.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 116 101 217 22.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 98 198 20.41
3 รวม ม.ต้น 18 294 286 580 59.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 74 126 12.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 76 72 148 15.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 59 57 116 11.96
6 รวม ม.ปลาย 12 187 203 390 40.21
รวมทั้งหมด 30 481 489 970 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0