โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองเชลียง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,373
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 125 154 279 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 122 132 254 18.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 137 260 18.94
3 รวม ม.ต้น 21 370 423 793 57.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 71 137 208 15.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 88 112 200 14.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 58 114 172 12.53
6 รวม ม.ปลาย 18 217 363 580 42.24
รวมทั้งหมด 39 587 786 1,373 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0