โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,377
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 181 250 431 18.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 164 254 418 17.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 158 226 384 16.15
3 รวม ม.ต้น 30 503 730 1,233 51.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 146 256 402 16.91
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 155 229 384 16.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 120 238 358 15.06
6 รวม ม.ปลาย 30 421 723 1,144 48.13
รวมทั้งหมด 60 924 1,453 2,377 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0