โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,548
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 133 138 271 17.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 147 146 293 18.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 128 131 259 16.73
3 รวม ม.ต้น 23 408 415 823 53.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 120 128 248 16.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 122 130 252 16.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 91 134 225 14.53
6 รวม ม.ปลาย 21 333 392 725 46.83
รวมทั้งหมด 44 741 807 1,548 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0