โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิษณุโลกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,827
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 458 32 490 17.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 454 29 483 17.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 425 8 433 15.32
3 รวม ม.ต้น 38 1,337 69 1,406 49.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 428 87 515 18.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 422 72 494 17.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 349 63 412 14.57
6 รวม ม.ปลาย 40 1,199 222 1,421 50.27
รวมทั้งหมด 78 2,536 291 2,827 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0