โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,110
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 0 476 476 15.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 0 472 472 15.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 0 472 472 15.18
3 รวม ม.ต้น 38 0 1,420 1,420 45.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 47 526 573 18.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 49 519 568 18.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 43 506 549 17.65
6 รวม ม.ปลาย 42 139 1,551 1,690 54.34
รวมทั้งหมด 80 139 2,971 3,110 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0