โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จ่านกร้อง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,313
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 207 276 483 20.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 217 313 530 22.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 219 273 492 21.27
3 รวม ม.ต้น 39 643 862 1,505 65.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 116 194 310 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 91 155 246 10.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 84 168 252 10.89
6 รวม ม.ปลาย 24 291 517 808 34.93
รวมทั้งหมด 63 934 1,379 2,313 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0