โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,956
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 272 213 485 24.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 209 229 438 22.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 246 193 439 22.44
3 รวม ม.ต้น 33 727 635 1,362 69.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 95 120 215 10.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 87 104 191 9.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 69 119 188 9.61
6 รวม ม.ปลาย 15 251 343 594 30.37
รวมทั้งหมด 48 978 978 1,956 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0