โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 726
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 42 54 96 13.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 47 96 13.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 42 54 96 13.22
3 รวม ม.ต้น 12 133 155 288 39.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 65 79 144 19.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 49 94 143 19.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 66 85 151 20.80
6 รวม ม.ปลาย 18 180 258 438 60.33
รวมทั้งหมด 30 313 413 726 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0