โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางระกำวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 854
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 82 174 20.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 89 80 169 19.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 72 95 167 19.56
3 รวม ม.ต้น 15 253 257 510 59.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 82 74 156 18.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 42 52 94 11.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 41 53 94 11.01
6 รวม ม.ปลาย 10 165 179 344 40.28
รวมทั้งหมด 25 418 436 854 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0