โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 973
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 86 149 15.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 107 75 182 18.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 80 77 157 16.14
3 รวม ม.ต้น 13 250 238 488 50.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 91 102 193 19.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 61 91 152 15.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 95 140 14.39
6 รวม ม.ปลาย 13 197 288 485 49.85
รวมทั้งหมด 26 447 526 973 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0