โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 943
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 100 194 20.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 95 94 189 20.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 99 61 160 16.97
3 รวม ม.ต้น 15 288 255 543 57.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 81 80 161 17.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 78 120 12.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 67 119 12.62
6 รวม ม.ปลาย 12 175 225 400 42.42
รวมทั้งหมด 27 463 480 943 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0