โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,014
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 71 86 157 15.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 85 169 16.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 95 71 166 16.37
3 รวม ม.ต้น 15 250 242 492 48.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 94 106 200 19.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 80 92 172 16.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 70 80 150 14.79
6 รวม ม.ปลาย 15 244 278 522 51.48
รวมทั้งหมด 30 494 520 1,014 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0