โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เนินมะปรางศึกษาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 823
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 35 70 8.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 45 27 72 8.75
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 40 34 74 8.99
3 รวม ม.ต้น 6 120 96 216 26.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 106 146 252 30.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 79 122 201 24.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 72 82 154 18.71
6 รวม ม.ปลาย 19 257 350 607 73.75
รวมทั้งหมด 25 377 446 823 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0