โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครไทย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,425
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 111 133 244 17.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 131 158 289 20.28
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 105 145 250 17.54
3 รวม ม.ต้น 19 347 436 783 54.95
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 103 140 243 17.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 83 143 226 15.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 62 111 173 12.14
6 รวม ม.ปลาย 17 248 394 642 45.05
รวมทั้งหมด 36 595 830 1,425 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0