โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรหมพิรามวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,230
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 109 119 228 18.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 153 241 19.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 94 108 202 16.42
3 รวม ม.ต้น 18 291 380 671 54.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 94 127 221 17.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 64 107 171 13.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 66 101 167 13.58
6 รวม ม.ปลาย 16 224 335 559 45.45
รวมทั้งหมด 34 515 715 1,230 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0