โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตะพานหิน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,154
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 176 235 411 19.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 191 215 406 18.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 182 228 410 19.03
3 รวม ม.ต้น 30 549 678 1,227 56.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 116 197 313 14.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 131 192 323 15.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 106 185 291 13.51
6 รวม ม.ปลาย 27 353 574 927 43.04
รวมทั้งหมด 57 902 1,252 2,154 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0