โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,117
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 181 215 396 18.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 159 230 389 18.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 168 182 350 16.53
3 รวม ม.ต้น 27 508 627 1,135 53.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 132 207 339 16.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 144 186 330 15.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 123 190 313 14.79
6 รวม ม.ปลาย 27 399 583 982 46.39
รวมทั้งหมด 54 907 1,210 2,117 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0