โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,068
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 79 103 182 17.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 106 112 218 20.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 72 102 174 16.29
3 รวม ม.ต้น 18 257 317 574 53.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 83 102 185 17.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 59 96 155 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 59 95 154 14.42
6 รวม ม.ปลาย 15 201 293 494 46.25
รวมทั้งหมด 33 458 610 1,068 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0