โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขาทรายทับคล้อพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 868
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 84 74 158 18.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 85 93 178 20.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 81 78 159 18.32
3 รวม ม.ต้น 15 250 245 495 57.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 51 92 143 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 82 125 14.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 71 105 12.10
6 รวม ม.ปลาย 12 128 245 373 42.97
รวมทั้งหมด 27 378 490 868 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0