โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองไผ่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,978
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 183 216 399 20.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 156 240 396 20.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 175 215 390 19.72
3 รวม ม.ต้น 28 514 671 1,185 59.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 111 165 276 13.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 74 178 252 12.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 88 177 265 13.40
6 รวม ม.ปลาย 21 273 520 793 40.09
รวมทั้งหมด 49 787 1,191 1,978 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0