โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาเฉลียงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 549
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 66 61 127 23.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 54 45 99 18.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 44 50 94 17.12
3 รวม ม.ต้น 9 164 156 320 58.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 51 95 17.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 45 80 14.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 24 30 54 9.84
6 รวม ม.ปลาย 8 103 126 229 41.71
รวมทั้งหมด 17 267 282 549 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0