โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 528
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 39 48 87 16.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 44 56 100 18.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 46 60 106 20.08
3 รวม ม.ต้น 11 129 164 293 55.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 57 96 18.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 36 69 13.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 39 70 13.26
6 รวม ม.ปลาย 9 103 132 235 44.51
รวมทั้งหมด 20 232 296 528 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0