โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านคาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 788
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 85 78 163 20.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 76 70 146 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 77 92 169 21.45
3 รวม ม.ต้น 13 238 240 478 60.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 59 57 116 14.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 37 81 118 14.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 50 76 9.64
6 รวม ม.ปลาย 9 122 188 310 39.34
รวมทั้งหมด 22 360 428 788 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0