โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองโพวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 518
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 46 18 64 12.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 77 31 108 20.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 118 37 155 29.92
3 รวม ม.ต้น 9 241 86 327 63.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 51 14 65 12.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 62 14 76 14.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 36 14 50 9.65
6 รวม ม.ปลาย 6 149 42 191 36.87
รวมทั้งหมด 15 390 128 518 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0