โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดดอนตูม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 609
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 73 54 127 20.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 41 96 15.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 75 59 134 22.00
3 รวม ม.ต้น 11 203 154 357 58.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 62 101 16.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 18 49 67 11.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 51 84 13.79
6 รวม ม.ปลาย 9 90 162 252 41.38
รวมทั้งหมด 20 293 316 609 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0