โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางแพปฐมพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,013
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 95 96 191 18.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 100 93 193 19.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 109 113 222 21.92
3 รวม ม.ต้น 18 304 302 606 59.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 63 89 152 15.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 68 71 139 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 68 116 11.45
6 รวม ม.ปลาย 13 179 228 407 40.18
รวมทั้งหมด 31 483 530 1,013 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0