โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 847
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 100 93 193 22.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 106 81 187 22.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 89 79 168 19.83
3 รวม ม.ต้น 15 295 253 548 64.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 67 103 12.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 36 55 91 10.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 36 69 105 12.40
6 รวม ม.ปลาย 11 108 191 299 35.30
รวมทั้งหมด 26 403 444 847 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0